۰۹۱۲۶۶۲۳۲۰۱
۳۶۳۱۴۱۳۴ - ۰۲۶

چرا منبت کاران؟

منبت کاران با وجود این که عمده فعالیتش تولید محصولات منبت شده است، اما هنوز هم خدمات ماشینکاری ارائه می کند.

گوشواره

گوشه

گل منبت ایستاده

گل منبت (سایر)

گل گرد

گل چارگوش

قاب چوبی

سرستون

ستون

زوار

تاج

پنل

پایه نرده

پایه کانتر

پایه

برگ

فهرست